Официални правила на конкурса на Leki : „Покажете ни най-интересния Хотдог и спечелете с Leki“

Официални правила на конкурса на Leki : „Покажете ни най-интересния Хотдог и спечелете с Leki“

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

1. Възложител на Конкурса е „Белла България“ АД, ЕИК 115141090 със седалище и адрес на управление гр.София, бул. “Цариградско шосе“ №101, ет. 8, наричан по-долу („Възложител /БЕЛЛА”).

2. Организатор на Конкурса е „Аргент - 2002 ООД“, ЕИК 131015485 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ 81 А, ет. 5 („Организатор“).

3. Жури на Конкурса е „Уан Шеър Комюнити” ЕООД, ЕИК 201039517 с адрес: гр. София, р-н Люлин, бл. 647, вх. Б, ет. 1 („Журито”).

3. Вземайки участие в Конкурса, участниците декларират, че са запознати с изложените по – долу Официални правила на Конкурса, приемат ги без забележки и се задължават да ги спазват. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Конкурса. Официалните правила са задължителни за всички участници.

4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия,

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

1. Конкурсът на Leki : „Покажете ни най-интересния Хотдог и спечелете с Leki“ се организира и провежда на територията на Република България. Провежда се чрез официалната страница на търговска марка Leki във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/Leki.bg


РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Конкурсът стартира в 17.00 ч. на 22.06.2021 г.(вторник) и приключва в 17.00 ч. на 20.07.2021 г. (вторник).

2. Организаторът има право да променя сроковете на Конкурса по предходната точка, като известява за това във фейсбук страницата си посочена в т.1 от раздел II от настоящите Общи условия.

3. Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя или Организатора.

4. Всеки желаещ да участва в Конкурса трябва да посети Facebook страницата на търговска марка Leki и да се запознае с Официалните правила за участие.

5. Участник в Играта е всяко лице, отговарящо на изискванията в настоящите Официални правила, разполагащо с активен профил в платформата www.facebook.com

6. За да участва в Конкурса, всеки участник трябва да изпълни условията на раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА по-долу.

7. Участници изпълнили условията по раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА и участвали в него след изтичане на предварително обявения срок по т.1 от настоящия раздел, няма да бъдат считани за участващи в Конкурса и няма да участват при разпределение на наградите.

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

1. В Конкурса могат да участват всички физически лица , на възраст навършени 18 години, с изключение на служителите на Възложителя или Организатора или на техни холдингови или дъщерни дружества, служители на рекламни агенции или дистрибутори на Възложителя, които са професионално свързани с Конкурса или нейната администрация, както и непосредствени членове на семейството на всички гореспоменати лица (деца, родители, братя и сестри и съпрузи).

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящия конкурс. Организаторът може да изисква от участниците да му представят доказателство, че са правоспособни да участват в конкурса.

3. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Конкурса впоследствие.

4. Ако действията на участниците противоречат на духа или целта на конкурса, Организаторът е в правото си да ги дисквалифицира.

5. С факта на качване на снимката и рецептата съгласно т.1 от раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА, Участникът декларира, че е автор, респективно че е носител на изключителните авторски права върху снимката и рецептата (в случаите, в които рецептата може да е обект на авторски права съгласно ЗАПСП в България), които качва за участие в Конкурса, че има право да използва тази снимка и рецепта за посочената цел, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването им на трети лица, различни от Организатора и не нарушава чужди авторски права.

6. С факта на качване на снимката и рецептата съгласно т.1 от раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА, Участникът декларира, че тази снимка и рецепта не съдържа или възпроизвежда кадри, изображения, графики, данни, текстове или друга информация, които: нарушават нормативните актове, действащи в Република България; са предмет на авторски, сродни на авторските или други видове право на интелектуална собственост на трети лица, различни от лицето, което е качило снимката и рецептата; представляват търговска тайна или са със статут, ограничаващ публично разпространение на снимката и рецепатта; снимката и рецептата са с агресивно, обидно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание; снимката е неподходящи за гледане от лица, ненавършили 18-годишна възраст. При установяване на такова нарушение Организаторът незабавно ще премахва съответните материали от Facebook страница по т.1 от раздел II. При установяване нарушение на декларираното по настоящата точка, Организаторът има право да дисклалифицира съответния Участник, както и да го лиши от награда, ако той е бил избран за такава.
7. С факта на участието си в Конкурса, всеки участник предоставя/прехвърля на Организатора и Възложителя по отношение на качената снимка и рецепта (в случаите в които рецепатта може да е обект на авторски права съгласно ЗАПСП в България)по по т.1 от РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА, неизключителното право на използването на снимката и рецептата, за срок от 10 години, за територията на цял свят, включително, но не само правото на: възпроизвеждане на снимката и рецептата; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от снимката и рецептата; публичното показване на снимката и рецептата; излъчването на снимката и рецептата по безжичен път, предаването и препредаването на снимката и рецептата по кабел; преработката на снимката и рецептата и използването й за създаване на ново/нови - производни произведения и самостоятелното използване на тези нови и/или производни произведения; включването на снимката и рецептата в състава на други произведения и използването на новосъздадените на база на това включване произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини, както и правото на включване на снимката и рецептата в сборни и/или съставни произведения по смисъла на чл. 11 от ЗАПСП и самостоятелното използване на тези произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини; предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до снимката и рецептата по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, внос и износ на копия от снимката/ите и рецептата в търговско количество.

8. С факта на участието си в Конкурса, всеки участник предоставя/прехвърля на Организатора и Възложителя по отношение на качената снимка и рецепта (в случаите в които рецепатта може да е обект на авторски права съгласно ЗАПСП в България) по т.1 от РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА, за срока и територията по предходната точка, правото: да реши дали и кога съответната снимка и рецепта може да бъде разгласена; да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска запазване на целостта на съответната снимка и рецептата и да се противопоставя на всякакви промени в нея от страна на трети лица, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси; на достъп до оригинала на съответната снимка и рецептата , когато тя се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществено или неимуществено право; да спре използването на съответната снимка и рецептата поради промени в убежденията си; да променя съответната снимка и рецептата , ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали съответната снимка и рецепатта да бъде разгласена/но под псевдоним или анонимно.

9. Организаторът и/или Възложителят или техни подизпълнители свързани с осъществяване на Конкурса не дължат никакво възнаграждение на участниците по отношение на използването на предоставените от тях снимки и рецепти за участие в Конкурса за всякакви комерсиални и некомерсиални цели свързани с дейността на Организатора или Възложителя, включително рекламни такива. С участието си в Конкурса всеки участник дава своето неотменимо съгласие за предвиденото в предходното изречение, като няма да има бъдещи финансови претенции към Организатора и/или Възложителя или негови подизпълнители във връзка с използването на снимката и рецептата от неговото участие в Конкурса.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

1. За да се включи в Конкурса, Участникът трябва да посети Facebook страницата на Възложителя по т.1 от раздел II, използвайки своя профил във Facebook, и да качи в коментар под поста с информацията за Конкурса своя авторска рецепта и снимка на приготвен от Участника хотдог, направен с продукти по негово усмотрение.

2. Всеки Участник може да качи само по една своя рецепта и снимка за участие в Конкурса, като има право само на едно участие.

3. Снимката по т.1 може да включва единствено приготвеният продукт, но не и физически лица, независимо дали са под или над 18 години.

4. В тегленето на наградите участват само участници в Конкурса, изпълнили всички условия предвидени в настоящия раздел.

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

1.Наградите в Конкурса, които могат да бъдат спечелени, се предоставят от Възложителя на Конкурса Белла България АД и са Наградата представлява както следва:

a) Първа награда – големият победител в Конкурса печели награда, състояща се в хотдог машина, както и приготвяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на хотдог по рецептата, предоставена от печелившия участник, заедно с професионално фото и видео заснемане на готовия хотдог. Наградата включва и неговото промотиране и популяризиране в каналите на Възложителя в социалните мрежи, заедно с името на печелившият участник – автор на рецептата.

b) Втора и трета награда – за подгласниците на големия победител, печелят приготвяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на хотдог по рецептите, като по техните рецепти ще бъдат популяризирани в кулинарния блог на Възложителя на адрес: lavitaebella.bg

2. Общият брой печеливши в Конкурса са 3 (трима). Всеки участник може да спечели само по една награда. Наградите не могат да бъдат заменени с тяхната паричната равностойност .

3. Журито на Конкурса посочено в настоящите Официални правила ще избере пет финалиста в Конкурса, след което аудиторията ще определи, чрез гласуване под Facebook пост, в рамките на пет дни от обявяване на финалистите от тях трима победители (голям победител и двама подгласници) предложили рецептури и снимки с хотдог. Обявяването на победителите ще се състои след приключването на Конкурса в 23.59 ч. на 02.07.2021 г. Резултатите от Конкурса ще бъдат публикувани на Facebook страницата на възложителя до 72 часа, след като бъдат определени.

4 . Печелившите ще бъдат обявени на Facebook страницата до 72 часа след тегленето.

5. Рецептите на победителите ще бъдат заснети в срок до 20 дни след обявяване на печелившите по реда на предходната точка. Наградата не може да бъде поискана от трета страна в полза на печелившия.

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Решението на Организатора и Журито за избор на победители и предоставяне на награди е окончателно. Не е позволена намеса в кореспонденцията или дискусията при избора на победителите в Конкурса.

2. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили във Facebook, като Участникът се задължава да върне отговор на Организатора като предостави в лично съобщение във Facebook следните данни: три имена, телефон за връзка. Големият победител трябва да предостави и адрес, на който да му бъде изпратена материалната награда, като доставката е за сметка на Организатора Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи исканата информация в обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред избран от Аудиторията резервен печеливш.

3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Конкурса, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

4. Участия, които не отговарят на предвиденото в настоящите Официални правила, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

5. Всеки участник се съгласява автоматично, ако бъде избран за един от тримата победители, името му да бъде използвано и публикувано на сайта lavitaebella.bg и страницата на Leki във Фейсбук по т.1 от раздел II, във връзка с наименуването на предоставената от него рецепта за участие в Конкурса и популяризирането й съобразно РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил.

3. Организаторът на Конкурса не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Конкурса или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност при прекратяване на Конкурса поради форсмажорни обстоятелства.

5. Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на Конкурса.

6. Участниците в Конкурса носят отговорност спрямо Организатора, Възложителя и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на снимковия материал, публикуван или по друг начин използван от Участниците за участие в Конкурса.

7. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за използваната от Участник в Конкурса снимка и рецепта или тяхното съдържание, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Конкурса, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/рецепта, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и др. на участника или други лица. В случаите по предходното изречение Участникът поема пълна отговорност за своите действия.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И COVID-19

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това на стената на страницата на Leki във Фейсбук по т.1 от раздел II, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата за участие или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

2. Изпълнението на задълженията на Възложителя и на Организатора, съгласно настоящите Общи условия, подлежи на следните събития, всяко от които ще представлява Форсмажорно събитие: война, правителствена наредба или съветнически действия, действия и/или заплахи от тероризъм, гражданско безредие, пожар, наводнение, експлозия, земетресение, пандемия, бедствия, катастрофи или други бедствия, трудови спорове, стачки или заплахи от стачки, ограничаване на транспортните средства и всяка друга причина или обстоятелство извън контрола на това сдружение, което прави незаконно, невъзможно или непрактично да се изпълняват такива задължения. В случай на форсмажорни събития, Възложителят и Организаторът могат да прекратят или да преустановят изпълнението на задълженията си по настоящия договор.

Ако вирусът COVID-19 или свързаните с него опасения, смущения, мерки или ограничения възпрепятстват Организатора или отговорното лице да изпълни някое от задълженията си навреме или изобщо, то Възложителят не носи отговорност за това неизпълнение или забавяне на изпълнението. Срокът на играта може да бъде удължен.

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават съобразно настоящите Официални правила и законите на Република България, чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Конкурса от страна на участника.

2. С регистрацията си за участие в Конкурса участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.

3. Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Конкурса, нямат право на участие.

4. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, непристойно, неуместно и несъвместимо с Конкурса. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния участник на подобно съдържание.

5. Недействителността на отделни текстове от Общите условия на Конкурса не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

6. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Конкурса се изпращат писмено на ОРГАНИЗАТОРА на следния имейл адрес: digital@argent-bg.com На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Конкурса. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

7. Настоящите Правила влизат в сила на 17.06.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Раздел XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1.Тези Общи условия се уреждат от българското законодателство.

Политика за поверителност