ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „Сурово-сушени продукти ОРЕХИТЕ НАЦИОНАЛНА КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ 2020 г.“

Виж пълен списък на магазините

РАЗДЕЛ I. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1 Промоцията „Сурово-сушени продукти Орехите Национална Консуматорска промоция 2020“ (наричана за краткост по-долу ПРОМОЦИЯТА) се организира от „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 115141090, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Слатина, бул.“Цариградско шосе“ № 101 (наричано за краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР).


1.2.Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията и се публикуват преди началото на Промоцията на електронната страница на Организаторa www.lavitaebella.bg

1.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила през целия период на провеждане на Промоцията, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на www.lavitaebella.bg

1.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

/Изм. на 02.11.2020 г./3.3. КАМПАНИЯТА стартира на 15.09.2020 година и продължава до изчерпване на промоционалните артикули или до изчерпване на количествата награди в наградните центрове, което от изброените събития настъпи по-рано.

/Изм. на 02.11.2020 г./3.4. Печелившият талон следва да бъде представен в някой от подробно посочените на www.lavitaebella.bg наградни центрове до изчерпване на количествата награди в наградните центрове, което от изброените събития настъпи по-рано.

3.5. Дори в търговските обекти да бъдат налични промоционални продукти след изтичане на срока по т. 3.4, Организаторът няма задължение да предоставя награди.


3.6. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 50 000 броя Добруджанска луканка Орехите 180г вакуум.

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1 Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

4.2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила трябва да закупи някой от следните артикули обозначени с промоционален етикет: Добруджанска луканка Орехите 180г вакуум, Орехите луканка Чардака 180г+ 30г гратис вакуум, Орехите домашна луканка 180г вакуум, Орехите луканка едросмляна 180г вакуум, Орехите луканка домашна кълцаница 180г вакуум, Орехите панагюрска луканка 180г вакуум, Орехите луканка Добруджанска резерва 180г вакуум, Орехите Сушеница Чардака 180г вакуум, Орехите сушеница Добруджанска 180г вакуум, Орехите телешка сушеница 180г вакуум, Орехите Добруджански бабек 180г вакуум, Орехите Добруджанска Закуска 200г вакуум, Орехите суджук Добруджански 160г вакуум, Орехите суджук Чардака 160г вакуум, Орехите суджук Телешки 160г вакуум, Орехите суджук домашен дивечов 160г вакуум, Орехите луканков салам амбарица 180г, Орехите суджук домашен биволски 160г

4.4.Да провери промоционалния талон във вакуум опаковката. Всеки печеливш талон притежава уникален код.

4.5. В случай че надписът върху промоционалния талон на вакумната опаковка е „Печелиш Добруджанска луканка 180г вакуум.“, да посети www.lavitaebella.bg , където може да види наградните центрове, от които да получи наградата си срещу предаване на талончето.

РАЗДЕЛ V. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Талончетата във вакуум опаковката под етикета, на които има изписано „Печелиш Добруджанска луканка 180г вакуум“, печелят 1 брой Добруджанска луканка 180г вакуум.

5.2. Участникът разменя печелившия талон срещу 1 брой Добруджанска луканка 180г вакуум в наградните центрове, обявени на www.lavitaebella.bg

5.3. В случай че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен с промоционален постер награден център. Списъкът с наградните центрове, обявен на www.lavitaebella.bg , може да бъде променян и допълван в срок до 31.01.2021 год.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Добруджанска луканка 180г вакуум може да се вземе от посочените на www.lavitaebella.bg центрове, обозначени с промоционален постер в срок до 31.01.2021 год.

6.2. Ако спечелилият участник не потърси своята Добруджанска луканка 180г вакуум в посочения в т. 3.4 срок, той губи правото да получи наградата си.

6.3. В случай че представител на Награден център откаже предаването на награда, въпреки надлежно представено печелившo талонче, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Белла България“ АД – тел: 0800 13 000 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

6.4. След 31.01.2021 год. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до

изчерпване на наличните количествата, като Организаторът има задължение по предоставянето на

награди до 31.01.2021 год. по смисъла на т.6.2.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

7.1. Талончетата от участващите опаковки, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

7.2. Решението дали картончетата са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

РАЗДЕЛ VIII. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

8.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

РАЗДЕЛ IX. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

9.2. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

РАЗДЕЛ X. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1 Наградите са предметни и не могат да бъдат разменяни срещу пари.

РАЗДЕЛ XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

РАЗДЕЛ XII. СПОРОВЕ

12.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Виж пълен списък на магазините

Настоящите официлни правила са промени на 02.11.2020 г.