Официални правила на потребителска промоция: „Спечели 550 бр. Фантастични награди от Орехите“

Официални правила на потребителска промоция: „Спечели 550 бр. Фантастични награди от Орехите“

РАЗДЕЛ I. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1 Промоцията „ Спечели 550 бр. Фантастични награди от Орехите“ (наричана за краткост по-долу ПРОМОЦИЯТА) се организира от „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 115141090, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Слатина, бул.“Цариградско шосе“ № 101 (наричано за краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР).
1.2.Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията и се публикуват преди началото на Промоцията на електронната страница на Организаторa www.lavitaebella.bg
1.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила през целия период на провеждане на Промоцията, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на www.lavitaebella.bg
1.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България и само в един обект на ТВ Фантастико с адрес гр. София  ж.к. Младост ул. "Александър Паскалев" №3

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
3.1. КАМПАНИЯТА стартира в 16h на 15.09.2022 година и продължава до 20h на 21.09.2022 година или до изчерпване на количествата награди в обект магазин Фантастико с адрес гр. София  ж.к. Младост ул. "Александър Паскалев" №3, обявенина www.lavitaebella.bg, което от изброените събития настъпи по-рано.
3.2. Печелившата скреч карта следва да бъде представена в обособения от Организатора награден център в магазин Фантастико с адрес гр. София  ж.к. Младост ул. "Александър Паскалев" №3 в посочените дни и часови диапазони:
•    15.09.2022 год.     16-20h
•    16.09.2022 год.    16-20h
•    17.09.2022 год.    11-15h
•    18.09.2022 год.    14-18h
•    19.09.2022 год.    16-20h
•    20.09.2022 год.    16-20h
•    21.09.2022 год.    16-20h
 публикувани и на  www.lavitaebella.bg  до в 20h на 21.09.2022 год.
    3.3. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 550 бр. (120 бр. Орехите Добруджанска луканка 180+30g гратис вакуум; 100 бр. Орехите Добруджански суджук 160g вакуум; 100 бр. Орехите телешки суджук 160g вакуум; 200 бр. Орехите шпек Бургас 230g вакуум; 20 бр. Орехите брандрани бамбукови дъски за рязане ; 10 бр. Орехите брандирани престилки за готвене.

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1 Участието в Промоцията е индивидуално и НЕ е обвързано с покупка на продукти на Организатора.
4.2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила трябва да вземе скреч карта от екипа за дегустации на Организатора на промоцията „ Спечели 550 Фантастични награди от Орехите“   намиращ се в посочените дни и часове на територията на магазин Фантастико с адрес гр. София  ж.к. Младост ул. "Александър Паскалев" №3
4.3.Да провери скреч картата след касова зона в обособен кът на Организатора на промоцията„ Спечели 550 Фантастични награди от Орехите“  намиращ се на територията на магазин Фантастико с адрес гр. София  ж.к. Младост ул. "Александър Паскалев" №3
4.4. В случай, че надписът  върху скреч картата  е „Печелиш  бамбукова дъска за рязане Орехите“ ; „Печелиш Орехите Добруджанска луканка 180+30g гратис“; „Печелиш Орехите Добруджански суджук 160g вакуум”; “Печелиш Орехите телешки суджук 160g  вакуум “; „Печелиш Орехите шпек Бургас 230g вакуум“ или „Печелиш Орехите престилка за готвене“, участникът получава на момента 1 бр. от наградата описана на скреч картата му.

РАЗДЕЛ V. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Скреч карти от Промоцията „ Спечели 550 бр. Фантастични награди от Орехите“, на  които има изписано „Печелиш  дъска за рязане Орехите“ ; „Печелиш Орехите Добруджанска луканка 180+30g гратис“; „Печелиш Орехите Добруджански суджук 160g вакуум”; “Печелиш Орехите телешки суджук 160g  вакуум “; „Печелиш Орехите шпек Бургас 230g вакуум“ или „Печелиш Орехите престилка за готвене“, печелят 1 брой от изписаната на скреч картата награда.
5.2. Участникът разменя печелившата скреч карта срещу 1 брой награда  в наградния център обявен на www.lavitaebella.bg
5.3. В случай че наличностите  в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградата си в същия обект, но в друг ден не по-късно от 20h на 21.09.2022 год.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградата може да се вземе от посоченият на www.lavitaebella.bg  магазин Фантастико, обозначена с промоционален постер в срок до 21.09.2022 год. до 20h
6.2. Ако спечелилият участник не потърси наградата си в посочения в т. 3.2 срок, той губи правото да получи наградата си.
6.3. В случай че представител на Наградния център откаже предаването на награда, въпреки надлежно представента скреч карта, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Белла България“ АД – тел: 0800 13 000 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

7.1. Скреч картите, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.
7.2. Решението дали скреч картите са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

РАЗДЕЛ VIII.. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.
8.2 Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

РАЗДЕЛ IX. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1 Наградите са предметни и не могат да бъдат разменяни срещу пари.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

РАЗДЕЛ XI. СПОРОВЕ

11.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.