ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ „ОПИТАЙ КЪСМЕТА СИ В КАУФЛАНД С ПРОДУКТИ ОРЕХИТЕ“

Официални правила на потребителска промоция: „Опитай късмета си в Кауфланд с продукти „Орехите“
РАЗДЕЛ I. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1 Промоцията „Опитай късмета си в Кауфланд с продукти Орехите“(наричана за краткост по-долу ПРОМОЦИЯТА) се организира от „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 115141090, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Слатина, бул.“Цариградско шосе“ № 101 (наричано за краткост по-долу ОРГАНИЗАТОР).

1.2.Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията и се публикуват преди началото на Промоцията на електронната страница на Организаторa www.lavitaebella.bg

1.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила през целия период на провеждане на Промоцията, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на www.lavitaebella.bg

1.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
1.5. Настоящите Правила влизат в сила на 14.11.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Промоцията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България във всички обекти на Търговска верига (ТВ) Кауфланд.

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията стартира на 14.11.2022 година и продължава до 18.12.2022 година, включително или до изчерпване на количествата награди в обектите на ТВ Кауфланд, обявени на www.lavitaebella.bg, което от изброените събития настъпи по-рано.

3.2. Общият брой на награди, които могат да бъдат спечелени от участниците са 1000 броя (включващи 30 бр. Кошници с продукти Орехите; 750 бр. Орехите брандрани бамбукови дъски за рязане ; 200 бр. Орехите брандирани престилки за готвене, 20бр. Ваучери за пазаруване в ТВ Кауфланд, всеки на стойност 50лв.,

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1 Участието в Промоцията е индивидуално. Потребителят трябва да закупи, при еднократно пазаруване в обекти на ТВ Кауфланд, продукти Орехите за минимум 15 лв. с ДДС.
4.2. Да представи касовия бон на отдел Информация, след касова зона в магазин на ТВ Кауфланд и ако е изпълнил горепосоченото условия да получи скреч карта от екипа на отдел Информация.
4.3.Да провери скреч картата, като изтрие обозноченото за целта поле.

4.4. В случай, че надписът върху скреч картата е „Печелиш бамбукова дъска за рязане Орехите“ или „Печелиш Орехите престилка за готвене“, участникът получава на момента 1 бр. от наградата описана на скреч картата му, от отдел Информация в магазина на ТВ Кафланд.
4.5. В случай, че надписът върху скреч картата е „Печелиш кошница с продукти Орехите“ или „Печелиш ваучер за пазаруване в ТВ Кауфланд“ участникът трябва да се обади на тел. номер 0800 13 000 всеки делничен ден от 09ч до 18ч., за да се информира как да получи наградата си, като и да предостави три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка.


РАЗДЕЛ V. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Скреч карти от Промоцията „Опитай късмета си в Кауфланд с продукти Орехите“, на които има изписано „Печелиш бамбукова дъска за рязане Орехите“ ; „Печелиш Орехите престилка за готвене“, „Печелиш кошница с продукти Орехите“ или „Печелиш ваучер за пазаруване в ТВ Кауфланд“, печелят 1 брой от изписаната на скреч картата награда.
5.2. Участникът разменя печелившата скреч карта и касовия бон срещу 1 брой награда.
5.3. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат или са изчерпани, спечелилият може да се обади на тел. 0800 13 000, за да разбере от къде може да вземе наградата си.
РАЗДЕЛ VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите „бамбукова дъска за рязане Орехите“ и „Орехите престилка за готвене“ може да се вземат от отдел Информация на всеки магазин на ТВ Кауфланд, в работно време, в срок до 18.12.2022 год. до 20h
6.2. За Наградите „кошница с продукти Орехите“ и „ваучер за пазаруване в ТВ Кауфланд“ спечелилите трябва да се обадят на тел.0800 13 000 най – късно до 21.12.2022 г.
6.3. Ако спечелилият участник не потърси наградата си в посочения в т. 6.1. срок или не се обади на посочения телефон в срока по т.6.2, той губи правото да получи наградата си.

6.4. В случай че представител на отдел Информация на ТВ Кауфланд откаже предаването на награда, въпреки надлежно представента скреч карта и касова бележка, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Белла България“ АД – тел: 0800 13 000 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на обекта на ТВ Кауфланд, допълнителна информация, както и координати за контакт.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

7.1. Скреч картите, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.
7.2. Решението дали скреч картите са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

РАЗДЕЛ VIII.ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.
8.2 Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, забавяне в куриерски услуги,предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност, в случай че спечелилият участник е предоставил невалидни данни по т.4.5 – непълен или неточен телефонен номер; непълен/неточен адрес, грешни имена. В случаите описани в предходното изречение спечелилият участник губи право да получи спечелената от него награда.
8.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

РАЗДЕЛ IX. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1 Наградите не могат да бъдат разменяни срещу пари.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

РАЗДЕЛ XI. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1 С участието си в Промоцията всеки Участник доброволно дава съгласието си и упълномощава Белла България или трето лице, на което Белла България е възложило организацията на промоцията да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на промоцията. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в промоцията и/или губи правото си да получи награда.

11.2 Всички лични данни, предоставени от участниците, ще бъдат третирани като конфиденциална информация, като по отношение тяхната обработка, съхранение, сигурност и защита се прилагат всички действащи нормативни изисквания (национални и европейски) в областта на защитата на личните данни, както и въведените и прилагани от Организатора политики, правила и процедури за защита на данните.

РАЗДЕЛ XII. СПОРОВЕ

12.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.